تجهیزات جدیدی که برای هوشمندسازی به کار می روند تماما مبتنی بر اینترنت اشیا هستند. با این تجهیزات دیگر نیازی به سیستم های با سیم نیست و این باعث کاهش هزینه ها می شود. از طرف دیگر با داشتن تجهیزات خانه هوشمند، ارزش کلی خانه هم افزایش پیدا می کند.